Fundacja powstała by pomagać ludziom, którzy pochodzą z małej miejscowości Duki (obecnie Marianka). Wiele osób zamieszkujących okoliczne wsie i miasto Tarczyn pamięta Duki. Społeczność Duk i okolic to kilkaset osób.

 

Majątek i dworek Duki, to wiek XIX i początek XX wieku. Istniejące dokumenty i publikacje, kroniki oraz opowiadania ludzi są dowodem upamiętniającym historię tego miejsca. Wiele starszych osób mieszkających kiedyś na tym terenie żyje i chce, aby zachowano pamięć Duk z różnych okresów Polski. Wydarzenia ubiegłych stuleci są okazją do przedstawienia ówczesnej społeczności i zamieszkującej okolice ulicy Duki w Mariance.

 

Celem fundacji jest wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwój młodych pokoleń. Chcemy zadbać o wyrównanie szans młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na dysfunkcyjność rodziny, pochodzenie, zamieszkanie, niepełnosprawność. Pomoc rodzicom w pełnieniu naturalnych funkcji rodzinnych może zapobiec częstym przypadkom przerywania przez nastolatków kształcenia bez zdobycia zawodu. Odpowiednia edukacja umożliwia znalezienie pracy i zapobiega utrwalaniu bezrobocia, prowadzącego do chronicznego ubóstwa. Często bezradność prowadzi do ucieczki w alkoholizm, aspołecznych zachowań, konfliktu z prawem. Start w dorosłość i poszukiwanie swojego miejsca jest łatwiejsze, gdy od najmłodszych lat umożliwimy dzieciom i młodzieży stopniowe poznawanie środowisk oraz pozytywnych zachowań osób, które stają się wzorcem do naśladowania i kształtują więzi emocjonalne.

 

Chcemy, by w młodych ludziach zostały zachowane dobre tradycje rodzinne i międzypokoleniowe, które wynosząc z domu będą utrwalać w swoim dorosłym życiu.