Fundacja Danuty Lis, to organizacja inspirująca aktywność lokalnej społeczności. Opracowana strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne inicjatywy umożliwia zacieśnienie współpracy. Silna organizacja mobilizująca mieszkańców do działania i pomagająca rozwiązywać ich problemy pełni rolę wsparcia o charakterze doradczym i inicjatywnym

 

Projekt ma na celu rozwój i umocnienie działalności fundacji na terenie wiejskim, jako pobudzenie do aktywności określonych grup społecznych. Organizacja podjęła działania zmierzające do poprawy warunków osób niepełnosprawnych i przybliżenia zagadnień administracyjno – prawnych, które służą mieszkańcom małych miejscowości w pokonywaniu barier dnia codziennego oraz podwyższenia wiedzy, samoakceptacji, kwalifikacji i poprawy warunków bytowych.

 

Zakładany rezultat to rozwój świadomości, wprowadzenie innowacji w różnych dziedzinach życia społecznego, likwidowanie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością, rozwój i integracja społeczności lokalnej, wsparcie rozwoju wsi, rozwój wolontariatu młodzieży i osób dorosłych. Fundacja, która zajmuje się wsparciem osób w pokonywaniu przeciwności losowych i zwiększenie aktywizacji jest jedyną organizacją na tym terenie. Znajomość potrzeb osób zamieszkałych teren wskazuje na brak wsparcia prawnego, potrzeby integracji, wsparcia środowisk osób niepełnosprawnych. Brak jest wystarczających form pomocy w tym zakresie. Wprowadzenie nowych inicjatyw pomoże zintegrować lokalną społeczność, zmobilizować do poprawy wzajemnych relacji i działania w grupie.